Media:
10
Create:
2024/05/23
Manager:
若慈
Manager:若慈

摘要

Khóa hc bao gm 6 bài hc liên quan đến các ch đề khác nhau trong cuc sng ca người Vit Nam. Trong mi bài hc bn s được nghe các đon hi thoi và hc các t vng và các cu trúc ng pháp liên quan. Các bài tp thc hành ngn sau mi phn s giúp các bn ôn tp li ni dung đã hc và nm chc bài hơn. Các ni dung m rng v văn hóa Vit Nam cũng s được đan xen trong mi bài hc, làm cho vic hc tr nên thú v hơn và giúp bn đến gn hơn vi ngôn ng tiếng Vit.
The course consists of 6 lessons related to different topics in Vietnamese life. In each lesson you will listen to the dialogues and learn related vocabulary and grammar structures. The short exercises after each section will help you review the lessons you have learned and understand more clearly. The expansive contents of Vietnamese culture will also be integrated into each lesson, making learning more enjoyable and bringing you closer to the Vietnamese language.

課程目標

Khóa hc cung cp cho bn nhng mu câu cơ bn thường được s dng trong các tình hung khác nhau và giúp m rng vn t vng tiếng Vit ca bn. Ngoài ra, kh năng phát âm ca bn cũng s được ci thin thông qua vic lng nghe các đon video.

The course provides you with basic sentence patterns that are commonly used in different situations and helps to expand your Vietnamese vocabulary. Moreover, your pronunciation will also improve through listening to the videos.授課教師:Hà Hin Minh

Master of Economics Foreign Trade
University, Ho Chi Minh City Campus (Vietnam)

PhD candidate Asia University (Taiwan)

 


NameUpload Date
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-23