Media:
19
Create:
2024/06/03
Manager:
若慈
Manager:若慈

摘要

Throughout each video, you will learn basic Vietnamese by listening and repeating after me to practice proper pronunciation, learning to use basic Vietnamese grammar to construct simple sentences and doing small practice exercises in the lessons. Moreover, you will learn about cultural insight and insider-only tips from a native speaker. After each unit, you will need to finish a test including 5 simple questions. Best of all, you should start speaking Vietnamese after just one lesson!

在每個影片中,您將通過聆聽和重複學習基本的越南語來練習正確的發音,學習使用基本的越南語法來構建簡單的句子並在課程中進行小練習練習。此外,您將了解來自母語人士的文化洞察力和內部人員提示。在每個單元之後,您將需要完成包括5個簡單問題。修完該課程後,同學可於課後開始講越南語。

Xuyên sut mi video, bn s hc tiếng Vit cơ bn bng cách lng nghe và lp li để luyn phát âm đúng, hc cách s dng ng pháp tiếng Vit cơ bn để xây dng các câu đơn gin và làm các bài tp thc hành nh trong bài theo hướng dn. Hơn na, bn s tìm hiu được v nét văn hóa và nhng li khuyên ch dành cho người trong cuc t mt người bn ng. Sau mi bài, bn s cn hoàn thành mt bài kim tra bao gm 5 câu hi đơn gin. Để đạt hiu qu tt nht, bn hãy nên bt đầu nói tiếng Vit ch sau mt bài hc!

Throughout each video, you will learn basic Vietnamese by listening and repeating after me to practice proper pronunciation, learning to use basic Vietnamese grammar to construct simple sentences and doing small practice exercises in the lessons. Moreover, you will learn about cultural insight and insider-only tips from a native speaker. After each unit, you will need to finish a test including 5 simple questions. Best of all, you should start speaking Vietnamese after just one lesson!

 

授課教師: Lê Th Thanh Hà

教師簡介:

Master of Economics, Administration and Law Rennes 1 University (France)

PhD candidate Asia University (Taiwan)

I have taught Vietnamese classes at the schools: Dali Senior High School, China Medical Universiy.

Rennes 1大學(法國)的經濟學,行政與法學碩士

亞洲大學(台灣)的博士生

曾在:大理高級中學、中國醫藥大學教過越南班。